เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  23
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,959
 เยี่ยมชมปีนี้ :  74,923
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  220,981
 IP :  172.68.65.143
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

         วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา
โดยเหตุผลและหลักการโดยสังเขป คือเพื่อปรับปรุง และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ


สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
        วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถ. นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
บนพื้นที่ดิน 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538

ปรัชญา
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม
เรียนดี   หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีผลการเรียนดีมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินผลของสถานศึกษาในระดับดี
มีวินัย            หมายถึง   ผู้เรียนมีวินัยในการศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของสถานศึกษา
ใฝ่คุณธรรม     หมายถึง  ผู้เรียนมีความประพฤติที่ถูกต้องดีงามตามหลักศีลธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
นำสังคม        หมายถึง   ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วิสัยทัศน์
      เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 


พันธกิจ
      จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม


เอกลักษณ์
      ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม


อัตลักษณ์
      คุณธรรมนำวิชาชีพ


ยุทธศาสตร์
      1.  จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
      2.  พัฒนาครูให้มีความรู้ ความชำนาญ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
      3.  สนับสนุนให้มีการนำเทรโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
      4.  จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศีลธรรมที่หลากหลายสู่สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ไฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่ถูกต้องดีงามตามมาตรฐานสังคมไทย

 


ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญปิดทององค์พระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง
กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรื่องหยุดการเรียน การสอน ในวันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.