เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  2
 เยี่ยมชมวันนี้ :  159
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,049
 เยี่ยมชมปีนี้ :  50,796
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  274,513
 IP :  162.158.63.231
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

         วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา
โดยเหตุผลและหลักการโดยสังเขป คือเพื่อปรับปรุง และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ


สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
        วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถ. นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
บนพื้นที่ดิน 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538

ปรัชญา
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม
เรียนดี   หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีผลการเรียนดีมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินผลของสถานศึกษาในระดับดี
มีวินัย            หมายถึง   ผู้เรียนมีวินัยในการศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของสถานศึกษา
ใฝ่คุณธรรม     หมายถึง  ผู้เรียนมีความประพฤติที่ถูกต้องดีงามตามหลักศีลธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
นำสังคม        หมายถึง   ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วิสัยทัศน์
      เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 


พันธกิจ
      จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม


เอกลักษณ์
      ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม


อัตลักษณ์
      คุณธรรมนำวิชาชีพ


ยุทธศาสตร์
      1.  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน
      2.  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
      3.  การขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่สังคม
      4.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

 


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ความภูมิใจและชื่นชมยินดีในความสำเร็จของศิษย์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
“รักศิษย์ดุจลูกรัก ฟูมฟักดั่งแก้วตา ตลอดระยะเวลาช่วงที่ผ่านมา ดูแล ใส่ใจ และห่วงใย“ มากกว่า คำว่า “ครูที่ปรึกษา“
ยินดีแด่ความสำเร็จของศิษย์รัก และยินดีต้อนรับทุกคนสู่บ้านอันอบอุ่นแห่งนี้
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.