เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  122
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  12,065
 เยี่ยมชมปีนี้ :  120,694
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  535,234
 IP :  162.158.63.61
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

         วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา
โดยเหตุผลและหลักการโดยสังเขป คือเพื่อปรับปรุง และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ


สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
        วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถ. นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
บนพื้นที่ดิน 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538

ปรัชญา
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม
เรียนดี   หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีผลการเรียนดีมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินผลของสถานศึกษาในระดับดี
มีวินัย            หมายถึง   ผู้เรียนมีวินัยในการศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของสถานศึกษา
ใฝ่คุณธรรม     หมายถึง  ผู้เรียนมีความประพฤติที่ถูกต้องดีงามตามหลักศีลธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
นำสังคม        หมายถึง   ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วิสัยทัศน์
      เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 


พันธกิจ
      จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม


เอกลักษณ์
      ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม


อัตลักษณ์
      คุณธรรมนำวิชาชีพ


ยุทธศาสตร์
      1.  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน
      2.  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
      3.  การขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่สังคม
      4.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

 


“วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว“
การตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
“ไหว้พระ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล“
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.