เกี่ยวกับวิทยาลัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายแผนงานฯ
  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
  ฝ่ายทรัพยากร
  เครื่องข่าย อศจ.ลำปาง
  พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  บริการนักเรียน/นักศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  90
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,509
 เยี่ยมชมปีนี้ :  18,685
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  164,744
 IP :  162.158.78.105
 เริ่มนับวันที่  1 ตุลาคม 2557

 ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา 
โดยเหตุผลและหลักการโดยสังเขป คือเพื่อปรับปรุง และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถ. นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130 
บนพื้นที่ดิน 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 

เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.kiec.ac.th/ 
เบอร์โทรศัพท์ 054-282266 
โทรสาร 054-282213 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ปรัชญา เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม 

วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พันธกิจ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม 

เอกลักษณ์ ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม 

อัตลักษณ์ คุณธรรมนำวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 
1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความชำนาญ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
3. สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศีลธรรมที่หลากหลายสู่สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ไฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่ถูกต้องดีงามตามมาตรฐานสังคมไทย 

คณะผู้บริหาร 
นางธีลาพร คงฉิม : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
นายรักษ์ โชคสุวัฒนสกุล : รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร
นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์ : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“ด้วยความุม่งมั่น ทุ่มเท สามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ“
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ส่งตัวนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตร ปวส. ปีที่ ๑ ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท SCI
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สอบกับการประเมินสมรรถนะบุคคล“
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.