ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  (เข้าชม : 74) 
 “ด้วยความุม่งมั่น ทุ่มเท สามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ“  (เข้าชม : 74) 
 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ส่งตัวนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตร ปวส. ปีที่ ๑ ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท SCI (เข้าชม : 66) 
 วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สอบกับการประเมินสมรรถนะบุคคล“  (เข้าชม : 53) 
 วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (เข้าชม : 29) 
 วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ท่าน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (เข้าชม : 29) 
 ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการจัดสอบ (V-NET) (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (เข้าชม : 28) 
 กำหนดการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (เข้าชม : 44) 
 วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวันเชิงการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๐  (เข้าชม : 53) 
 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียนได้ที้ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง เบอร์โทร ๐๕๔-๒๘๒๒๖๖ (เข้าชม : 234) 
 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาได้รับการรับรองเป็นองค์การับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ๖ อาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)“  (เข้าชม : 83) 
 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ร่วมกับ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล(ประเทศไทย)จำกัด จัดงานในโครงการ “Excellent Model School สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Open House ๒๐๑๗“ (เข้าชม : 122) 
 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ร่วมกับ ผู้ใหญ่สายหยุด นันทะเสน ผู้ใหญ่บ้านบ้านศาลาบัวบก ดำเนินการจัดโครงการ “ Sera City วิถีล้านนา unplug”  (เข้าชม : 77) 
 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดบ้านทางวิชาการ “Open House 2017 Excellent Model School โครงการสานพลังประชารัฐ“ ตัวแทนภาคเหนือ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เข้าชม : 101) 
 สรุปผลดำเนินการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (เข้าชม : 87) 
 วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพและพื้นฐาน (เข้าชม : 71) 
 ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (เข้าชม : 78) 
 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี โดยได้รับเกียรติจ (เข้าชม : 45) 
 คืนวันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการเพื่อการศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อ ของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “Easy pump“ มีการส (เข้าชม : 68) 
 วันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ร่วมกับ อำเภอเกาะคา ดำเนิน “โครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท“ การสร้างแนวกันไฟป่า และสร้างฝายชะลอน้ำในป่าชุมชนบ้านป่าแข โดยได้รับเกียรติจากท่านมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา เป็นประธ (เข้าชม : 33) 
มีข้อมูลทั้งหมด  58  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3
     รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
     รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

     รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560
     รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560

     กำหนดการปัจฉิมนิเทศ การซ้อมมอบประกาศนียบัตรและมอบประกาศนียบัตร
     กำหนดการปัจฉิมนิเทศ การซ้อมมอบประกาศนียบัตรและมอบประกาศนียบัตร

     รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
     รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

     ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
     ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“ด้วยความุม่งมั่น ทุ่มเท สามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ“
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ส่งตัวนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตร ปวส. ปีที่ ๑ ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท SCI
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สอบกับการประเมินสมรรถนะบุคคล“
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213
  Copyright © 2014 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง. All Rights Reserved.